Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE
NR G. 7228/01/2006


Wójt Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie

OGŁASZA

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zabrodzie pow. wyszkowski, woj. mazowieckie.

Podstawowe informacje o nieruchomości:

      Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Zabrodzie, gm. Zabrodzie, jako działka Nr 311 o pow. 5.900m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie prowadzona jest księga wieczysta Nr KW - 0S1W/00047113/3.
      Wartość nieruchomości 117.742,00 zł.
      Zgodnie ze zmianami w Miejscowym Ogólnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zabrodzie zatwierdzonymi Uchwałą Rady Gminy Zabrodzie Nr V/12/98 z dnia 10.12.1998 roku opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 12 poz.115 z dnia 09.04.1999 roku działka Nr 311 położona we wsi Zabrodzie gm. Zabrodzie, znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi bytowe oraz budownictwo mieszkaniowe. Niniejszy wykaz nie stanowi oferty. Warunki i miejsce przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu.
      Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zabrodzie, stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w prasie lokalnej - Wyszkowiaku, w okresie od 03.01.2006r. do dnia 24.01.2006r.

Wójt Gminy Zabrodzie
inż. Marek Gołaszewski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu