Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO VII EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO p.n. "AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI"

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu przedłuża rekrutację do projektu systemowego pod nazwą ,,Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

O udział w projekcie mogą ubiegać się kobiety i mężczyźni zamieszkali na terenie gminy Zabrodzie, którzy są zaliczeni do:
a. bezrobotnych i/lub
b. nieaktywnych zawodowo i/lub
c. zatrudnionych
zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
d. osób traktowanych, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie,

Nabór beneficjentów do udziału w projekcie odbywa się na podstawie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zabrodziu: www.zabrodzie.pl w zakładce ,,AKTYWIZACAJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH NA WSI" lub w biurze projektu: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu.

Zgłoszenia - ankiety rekrutacyjne należy składać osobiście do dnia 26 marca 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu.

Przewidywany termin realizacji projektu 01.01.2014r. - 31.12.2014r.

Koordynator projektu
Irena Dziarska

Do pobrania:
- Ankieta rekrutacyjna (doc)
- Ankieta rekrutacyjna (pdf)


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu