Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaINFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO PRACY
"SPECJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH"
W GOPS ZABRODZIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Edyta Malinowska zamieszkała Głuchy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Edyta Malinowska spełnia wymagania pożądane i konieczne określone w ogłoszeniu, posiada wymagane wykształcenie. Wykazała się dobrą znajomością ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej oraz wiedzy o funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uzyskała najwyższą, wymaganą ocenę z egzaminu kwalifikacyjnego w formie odpowiedzi opisowej na 10 pytań oraz 14 pkt na 15 możliwych z rozmowy kwalifikacyjnej - odpowiadając na zadawane pytania w sposób jednoznaczny z merytorycznym uzasadnieniem. Jest osobą w pełni dyspozycyjną , samodzielną i komunikatywną.

Kierownik GOPS Zabrodzie
Irena Dziarska
Zabrodzie dnia, 05.03.2008r


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko specjalista ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu


Komisja rekrutacyjna powołana w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabrodziu Zarządzeniem Kierownika GOPS w Zabrodziu Nr 1/2008 z dnia 04.02.2008r. informuje, że w wyniku przeprowadzonego pierwszego etapu naboru na stanowisko specjalista ds. świadczeń rodzinnych - stwierdza , że warunki formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze spełnił następujący kandydat:

1. Edyta MALINOWSKA zam. Głuchy

W związku z powyższym w/w kandydat został zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru.

Zabrodzie dnia, 03 marca 2008r.
Przewodniczący Komisji
Rekrutacyjnej
(-) Jacek Garbarczyk


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
SPECJALISTY DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZABRODZIU
ogłasza nabór na wolne stanowisko
specjalisty ds. świadczeń rodzinnych

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe
  2. co najmniej 5 letni staż pracy
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. osoba nie będąca prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów prawa z zakresu administracji rządowej i samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zakresem stanowiska
  2. dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows oraz programów komputerowych word, exel ,
  3. kreatywność, odpowiedzialność i zdolności organizatorskie.
 4. Zakres wykonywanych zadań:
  1. ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i do zaliczki alimentacyjnej w indywidualnych przypadkach;
  2. przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wraz z niezbędną dokumentacją;
  3. stała współpraca z komornikami w sprawach o egzekucję alimentów od dłużników ;
  4. prowadzenie niezbędnej dokumentacji;
  5. opracowywanie indywidualnych wniosków i przygotowywanie do podjęcia decyzji administracyjnych;
  6. prowadzenie dokumentacji ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z zakresu świadczeń rodzinnych ;
  7. ochrona danych osobowych w systemie informatycznym, a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
  8. przestrzeganie zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym.
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV - życiorys z opisem pracy zawodowej,
  2. list motywacyjny - z wyszczególnieniem o jakie stanowisko kandydat się ubiega,
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy, (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS-u lub w pokoju nr 16)
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (dyplom),
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i posiadane uprawnienia
  6. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne, składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS lub w pokoju nr 16)
  7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./, (druk do pobrania na stronie internetowej www.zabrodzie.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS-u lub w pokoju nr 16)
  8. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko specjalisty ds. świadczeń rodzinnych" w terminie do dnia 29 lutego 2008 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu pokój nr 16 lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 (decyduje data wpływu). Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GOPS-u Zabrodzie (gopszabrodzie.e-bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Zabrodziu.

Pliki do pobrania:
- Oświadczenie o niekaralności
- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
- Kwestionariusz osobowy

© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu