Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAPROSZENIE
na XXV sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 30.12.2008r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję XXV sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 30 grudnia 2008 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Zabrodzie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariana Rydzewskiego na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabrodziu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/107/2008 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabrodzie na rok 2009.
 12. Interpelacje Radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 14. Zamkniecie obrad.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Laskowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu