Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAPROSZENIE

na XVI sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 25.04.2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję XVI sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 25 kwietnia 2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Adelinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zabrodzie na lata 2008-2013.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Zabrodzie do realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 11. Interpelacje Radnych, odpowiedzi na interpelacje
 12. Wolne wnioski , odpowiedzi na wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Laskowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu