Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZ A P R O S Z E N I E

na VIII sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 28.06.2007r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję VIII sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 28 czerwca 2007r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy (protokół do wglądu w pokoju nr 1).
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:
          a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok.
          b) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
             i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie.
          c) w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach
             na ławników na kadencję 2008 - 2011.
 6. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 8. Zamkniecie obrad.

   Przewodniczący Rady Gminy
   Andrzej Krzeczkowski    


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu