Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

      Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę:
Zamawiający: Gmina Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 - 230 Zabrodzie
Przedmiot zamówienia:

Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu ,,Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis" Gmina Zabrodzie w związku z realizacją projektu ,,Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, zaprasza do złożenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis" w Publicznym Gimnazjum w Zabrodziu oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrodziu.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości.
Wykonawca posiada prawo przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego tzn. innego niż podany w załączniku Nr 1 pod warunkiem że posiada on takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe.
W razie przedstawienia produktu równoważnego należy wpisać jego określenie w tabelce formularza cenowego obok określonej przez Zamawiającego pozycji.

Kryteria oceny oferty:
100 % cena. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Cena obejmuje: zakup i dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.
Warunki płatności: przelew na konto
Termin miejsce i sposób złożenia oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Zabrodziu lub przesłać na adres: sekretarz@zabrodzie.pl w terminie do dnia 14 maja 2013r. do godz.. 1200.
Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa wg załączonego wzoru.
Propozycja musi zawierać następujące dokumenty:
- Formularz propozycji cenowej, podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Upoważniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Sosnowska codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. od 8 do 16, pokój 12, tel. (29) 757 12 28
Do powyższego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wyborze oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez zaproszenie do podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia w przypadku powstania oszczędności w ramach niniejszego zapytania.

Załączniki:
- Istotne postanowienia umowy
- Formularz cenowy
- Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu