Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaO G Ł O S Z E N I E
o unieważnieniu przetargu

      Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami/, Wójt Gminy Zabrodzie niniejszym informuje że unieważnia przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 31.12.2008r. na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie, położonych w miejscowości Zabrodzie przy ul. Słonecznej, oznaczonych numerami:
- Nr 423 o pow. 680m2
- Nr 427 o pow. 884m2
      Przyczyną unieważnienia przetargu jest potrzeba zorganizowania przetargu i uzyskania środków ze sprzedaży w roku 2009 na sfinansowanie planowanego zakresu zadań inwestycyjnych.
      W roku bieżącym w budżecie gminy został już zbilansowany plan wydatków i dochodów.


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

      Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm./ oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108/.

Wójt Gminy Zabrodzie ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabrodzie, położonych w miejscowości Zabrodzie przy ul. Słonecznej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
     - Nr 423 o pow. 680m2 - cena wywoławcza 38 000,00zł - wadium 1 900,00zł;
     - Nr 427 o pow. 884m2 - cena wywoławcza 47 697,00zł - wadium 2 385,00zł,
dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr OS1W/00029795/5.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 grudnia 2008 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zabrodzie ul. Wł. St. Reymonta 51, I piętro - sala konferencyjna.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłaciły wadium przelewem na konto Urzędu Gminy w Zabrodziu - Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie Oddział w Zabrodziu Nr 31 8931 0003 0300 2293 2019 0006 w terminie, tak aby najpóźniej w dniu 30 grudnia 2008 roku wymagana kwota znajdowała się na wskazanym koncie. Dla terenu, na którym znajdują się przedmiotowe działki gruntu nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższych nieruchomości zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
     - Decyzja Nr PŚI 7331/136/2008 z dnia 02.10.2008r. dla działki Nr ew. 423 położonej przy ul. Słonecznej.
     - Decyzja Nr PŚI 7331/137/2008 z dnia 02.10.2008r. dla działki Nr ew. 427 położonej przy ul. Słonecznej.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia w/w nieruchomości, zaś pozostałym osobom zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Koszty notarialne ponoszą nabywcy.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:
     - dokument tożsamości;
     - dowód wniesienia wadium.
Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium, należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 96 8931 0003 0300 2293 2040 0005 w banku j.w., najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zabrodziu pokój Nr 10 w godz. 8:00 - 15:00 oprócz sobót i świąt, tel. 029 75 712 33 oraz na stronie internetowej www.zabrodzie.pl.
Wójt Gminy Zabrodzie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu