Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaAktualizacja 21.12.2010r.

      Gminne Biuro Spisowe w Zabrodziu Informuje, że zakończony został nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.
Liczba kandydatów na rachmistrzów wynosi 2.

Zostały wybrane osoby:
- Magdalena Powierża
- Justyna DąbrowskaWójt Gminy Zabrodzie - Gminny Komisarz Spisowy
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW
NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.

I. Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 18 lat,
 • co najmniej średnie wykształcenie,
 • pełna sprawność fizyczna,
 • umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność, radzenie sobie ze stresem),
 • obowiązkowość, rzetelność, dobra organizacja pracy własnej,
 • obsługa komputera,
 • znajomość terenu gminy,
 • dyspozycyjność,
 • zamieszkiwanie, pobieranie nauki lub praca na terenie Gminy Zabrodzie.

II. Wymagane dokumenty:

 • pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia,
  • nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
  • miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów lub studentów miejsce pobierania nauki),
  • informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego,
 • kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.).

III. Miejsce i termin składania zgłoszeń:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie z dopiskiem ,,Nabór na rachmistrza spisowego 2011" w terminie od 6 grudnia 2010r. do 20 grudnia 2010r. do godziny 15.00 (dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane).

IV. Dodatkowe informacje:

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami typu hand-held i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru: tel. (029) 757 12 28, e-mail: oc@zabrodzie.pl

Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Adam Ołdak© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu