Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaZAPROSZENIE

na XIV sesję Rady Gminy Zabrodzie, która odbędzie się w dniu 31.01.2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), zwołuję XIV sesję Rady Gminy Zabrodzie na dzień 31 stycznia 2008r o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zabrodziu.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy (protokół do wglądu w pokoju nr 1).
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok.
 6. Podjecie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Zabrodzie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Zabrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku
 8. Podjecie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacenia innych składników wynagrodzenia wynikających za stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, zasady przyznawania i wypłacania nagród.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zabrodzie Nr XXXVI/163/06 z dnia 21 marca 2006 roku dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia i 1 punktu w złotych stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników szkół nie będących nauczycielami prowadzonych przez Radę Gminy Zabrodzie.
 10. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wolne wnioski, odpowiedzi na wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Laskowski


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu