Polski English Gmina Zabrodzie Herb i FlagaOGŁOSZENIE

      Urząd Gminy w Zabrodziu informuje właścicieli, zarządców i dzierżawców nieruchomości, że w okresie od 13 do 30 czerwca 2011 roku pracownicy firmy ,,HYDROS" Spółka Jawna w Białymstoku na zlecenie Gminy Zabrodzie na terenie wszystkich nieruchomości na terenie całej Gminy będą przeprowadzać inwentaryzację /spis z natury/ materiałów zawierających azbest. W naszym przypadku dotyczyć to będzie eternitu znajdującego się na dachach budynków jako materiał pokryciowy, oraz eternitu już zdemontowanego i znajdującego się na terenie nieruchomości. Obowiązek przekazania Wójtowi Gminy w każdym roku informacji o ilości i jakości materiałów zawierających azbest zgodnie z przepisami spoczywa na właścicielu, zarządcy i dzierżawcy nieruchomości. W bieżącym roku zadanie to wykona na zlecenie Gminy specjalistyczna firma, z środków finansowych pozyskanych przez Gminę z Ministerstwa Gospodarki.
      W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielanie wyczerpujących informacji o ilości i jakości wyrobów zawierających azbest pracownikom firmy ,,HYDROS".

Wójt Gminy Zabrodzie
Adam Ołdak


© 2005 - 2015 Urząd Gminy w Zabrodziu