Urząd Gminy w Zabrodziu

Informacja dla mieszkańców sołectw Młynarze i Słopsk

23 lutego 2017

W związku z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi i hydrologicznymi oraz prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia podtopień na terenie w/w sołectw.

Na terenie Gminy Zabrodzie praktycznie corocznie spotykamy się z zagrożeniem powodziowym powodowanym przez wylewanie rzek Bug i Fiszor. Zdarzenia takie występują najczęściej na przełomie zimy i wiosny, dochodzi wtedy do miejscowych wystąpień wody z koryt rzek, co powoduje miejscowe podtopienia oraz utrudnienia na drogach gminnych.

Zdarzenia te są uciążliwe dla mieszkańców i mogą powodować straty materialne w gospodarstwach, a w skrajnych przypadkach zagrożenie dla życia i zdrowia.

W roku bieżącym, w związku szybkimi roztopami śniegu oraz opadami deszczu, co wpływa na podniesienie się poziomu wód w rzekach i ciekach zasilających rzekę Bug oraz utrzymującą się na rzece Bug pokrywą lodową istnieje realne zagrożenie powstania zatorów lodowych powodujących lokalne podtopienia.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do śledzenia informacji na stronach POGODYNKA.PL  - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy:

http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/152210090

oraz Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie:

http://rzgw.squiz.pl/OKI/zjawiska_lodowe.html, gdzie na bieżąco zamieszczane są aktualne informacje o poziomie wody w rzece Bug oraz stanie jej zlodowacenia.

Jednocześnie prosimy o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie Państwa dobytku przed możliwymi skutkami wylania rzeki Bug i Fiszor w przypadku osiągniecia przez rzekę stanu ostrzegawczego.

Dodatkowe informacje jak przygotować się na wypadek powodzi znajdą Państwo także na stronach Urzędu Gminy w Zabrodziu: http://www.zabrodzie.pl/art,17,informacja-dla-mieszkancow-zagrozonych-powodzia-z-terenu-solectw-mlynarze-i-slopsk oraz na stronie  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: http://www.straz.gov.pl/porady/powodz

Osoby przebywające na terenie działek letniskowych w miejscowościach Młynarze i Słopsk bez stałego lub czasowego zameldowania prosimy o informacje o miejscu przebywania, ilości przebywających osób oraz telefonów kontaktowych na wypadek konieczności podjęcia ewakuacji mieszkańców z terenów zalewowych.

Numery telefonów (Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego): 
Urząd Gminy w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie
tel. /0-29/ 757 12 28
fax. /0-29/ 757 12 61
e-mail: oc@zabrodzie.pl
Z-ca Szefa GZZK: 0-601-326-930

Galeria

  • Powiększ zdjęcie