Urząd Gminy w Zabrodziu

Ogłoszenie

15 marca 2021

Wójt Gminy Zabrodzie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Zabrodzie.

Usługa swoim zakresem obejmuje m.in. identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka
i dokonanie ich analizy, opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego, przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z planem audytu, podejmowanie czynności doradczych, przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu, prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.

Niezbędne wymagania:

  1. posiadanie uprawnienia audytora wewnętrznego, o którym mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; w przypadku innych podmiotów - zatrudnianie do prowadzenia audytów wewnętrznych osoby lub osób spełniających warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
  2. posiadanie doświadczenia w realizacji usługi audytowej - przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (referencje, rekomendacje).w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty.

Złożone oferty powinny zawierać

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.

Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo do reprezentowania, określające zakres umocowania jeśli dotyczy.

Termin złożenia ofert: do 22.03.2021 r.

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres urzad@zabrodzie.pl , poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie.

Dokumenty składane e-mailem muszą być podpisane przez upoważnione osoby i zeskanowane;

Dokumenty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy bez wskazywania przyczyny.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str.1), informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Zabrodzie z siedzibą ul.Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail ochronadanych@zabrodzie.pl Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań przez Urząd Gminy- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie powyższego zamówienia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych; Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.));  posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; podanie przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest niezbędne do realizacji, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Państwa dane nie będą przekazywane w sposób zautomatyzowany.