Gminna Komisja Rozwiązywania Problamów Alkoholowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2015

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrodziu realizuje zadania przyjęte przez Radę Gminy w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Skład Komisji:

 • Elżbieta Sosnowska - przewodniczący
 • Elżbieta Oleksiak - członek
 • Bogumiła Kuhiwczak - członek
 • Irena Dziarska - członek
 • Janusz Grygier - członek
 • Roman Kwiatkowski - członek
 • Przemysław Nowotka - członek

Obsługą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych - Irena Dziarska

Kontakt :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wł. St. Reymonta 45
07-230 Zabrodzie
tel. 29 75 712 62

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Do zadań Komisji należy m.in.
 • podejmowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych Gminy Zabrodzie dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
 • podejmowanie czynności związanych z orzekaniem o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, bez zgody, a nawet woli tych osób, poprzez:
  1. przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
  2. przyjmowanie przez Komisję zawiadomień policji, zakładów opieki zdrowotnej innych placówek o przypadkach uzasadniających, wobec doprowadzonych tam osób nietrzeźwych, wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
  3. >kierowanie osób , które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizują nieletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, na badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  4. składanie wniosków do sądu o wszczęcie postępowania wobec osób nadużywających alkoholu.
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Zabrodziu.

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe:
Wniosek może złożyć dowolna osoba ( sąsiad, daleki krewny, członek rodziny), lub instytucja ( zakład pracy, pomoc społeczna, policja, prokuratura, sąd), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej tym samym rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy ( siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - pok. 3)

Pliki do pobrania