Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa w Gminie Zabrodzie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Powyższy Program przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Do kogo kierowana jest pomoc w ramach Programu?  

Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które przekazywane są osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

Kryterium uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020:

Zgodnie z wytycznymi Instytucji zarządzającej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafia do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r., od dnia 1 października 2018 r. dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, zaś dla osoby w rodzinie 528 zł, co w praktyce oznacza, że od 1 października 2018 r. pomoc w ramach PO PŻ udzielana jest osobom/rodzinom, których miesięczny dochód nie przekracza: 1402zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1056zł w przypadku osoby w rodzinie.       

Osoby kierowane są do Programu przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.          

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w celu otrzymania skierowania.   
           
Pomoc żywnościowa będzie wydawana  przez  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  dla mieszkańców Parafii:         
1).  Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, Kiciny 57, 07-230 Zabrodzie,
2).
 Miłosierdzia Bożego, Mostówka, ul. Akacjowa 2, Mostówka 07-230 Zabrodzie.    

Artykuły żywnościowe będą wydawane w dniach  i godzinach dyżurów Parafialnych Zespołów Caritas.

Zespół Parafialny Caritas Parafii  Miłosierdzia Bożego w Mostówce informuje, że ze względu  na wielkość pomieszczeń  magazynowych  oraz ilość zaangażowanych wolontariuszy, może  przyjąć skierowania dla 30 osób z  terenu parafii.