Ogólna klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 sierpnia 2018

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO)

informujemy, że: 

 • Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu, 07-230 Zabrodzie, ul. Wł. St. Reymonta 2, w imieniu Administratora Danych działa dyrektor – Małgorzata Wiśniewska (tel. 29 757 12 54 wew.21)
 • Z inspektorem danych osobowych można skontaktować się pisząc na nasz adres pocztowy lub na e-mail: ochronadanych@zabrodzie.pl
 • Cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych:
  • Realizacja zadań statutowych (statut Gminnego Ośrodka Kultury w Zabrodziu);
  • Realizacja zadań ustawowych w zakresie świadczenia przez nas usług dydaktycznych i kulturalnych (Ustawa z dnia 25 Października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej);
  • Organizacja oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestników wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz warsztatów i zajęć prowadzonych przez Administratora;
  • Wykonanie wszelkich zadań Administratora i innych prawnych obowiązków, w tym umownych (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
  • Zabezpieczenie prawne interesu Administratora w zakresie ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • Marketing własnych usług i produktów w zakresie promocji działalności Administratora poprzez wykorzystywanie zdjęć, nagrań video uczestników (art. 6 ust. 1 lit f lub lit. a RODO), który dotyczy zgody, wyrażonej na upublicznianie wizerunku uczestnika.
 • Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być:
  • Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych; mogą to być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • Partnerzy biznesowi, świadczący usługi na rzecz Administratora;
  • Organy administracji publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów w zakresie i celu, które wynikają z przepisów prawa.
 • Dane osobowe będą przechowywane:
  • Do zakończenia celu w jakim zostały zebrane lub w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody do czasu jej wycofania, a w sytuacji przetwarzania na podstawie uzasadnionego prawnego interesu Administratora do zakończenia tego interesu;
 • Przez czas wykonywania zadań Administratora, w tym jego innych prawnych i umownych obowiązków;
 • Przez czas, w ciągu którego przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane;
 • Przez czas, w ciągu którego Administrator może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania zadań wymienionych powyżej lub obowiązków prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  • dostępu do dotyczących go danych osobowych;
  • sprostowania dotyczących go danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • informacji o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym; konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody).

Wskazane powyżej prawa, możesz realizować pisząc na adres email: ochronadanych@zabrodzie.pl, pocztowy; Gminny Ośrodek kultury w Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie  lub składając pismo osobiście w siedzibie Administratora.

 • Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań Administratora.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie ich odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 • Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Podane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 • Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 • W sytuacji, gdy uznaliście Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).