Zmiany w ewidencji ludności od 1 marca 2015 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2015

Ustawa o ewidencji ludności ( Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).

Zameldować się na pobyt stały można z jednoczesnym wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zmieniły się zasady wydawania zaświadczeń. W przypadku zameldowania na pobyt stały zaświadczenie będzie wydawane z urzędu i będzie ono ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. W innych przypadkach zaświadczenie będzie wydawane na wniosek i wówczas będzie podlegało opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Od 1 marca 2015r. zmieni się sposób nadawania numeru PESEL cudzoziemcom przebywającym czasowo na terenie Polski. Uzyskanie tego numeru będzie wymagało od cudzoziemca złożenia stosownego wniosku z podaniem podstawy prawnej.

Ewidencja ludności:

1) Możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę droga elektroniczną (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP)
2) Możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu zameldowania.
Nowa ustawa utrzymuje obowiązek meldunkowy (do 1 stycznia 2016 r.) i zobowiązuje obywatela polskiego przebywającego na terenie RP do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia, a także ułatwienia związane z meldunkiem m.in. możliwość dopełnienia formalności meldunkowych przez pełnomocnika oraz możliwość automatycznego wymeldowania się przy zameldowaniu w nowym miejscu.

Zameldowanie:

Od 1 marca 2015r. nadal istnieje obowiązek meldunkowy. Można go dopełnić osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem (dot. zameldowania). Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP można będzie dokonać j.w. lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Dokonując zameldowania na pobyt stały właściwy organ będzie wydawał z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Osobom meldującym się na pobyt czasowy zaświadczenie o zameldowaniu będzie wydawane na wniosek, po uiszczeniu opłaty w kwocie 17 złotych.

 Potrzebne dokumenty do zameldowania:

  • dowód osobisty (albo w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości), dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu tożsamości należy przedłożyć odpis skrócony aktu urodzenia;
  • wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) - wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu;

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

  1. pisemne pełnomocnictwo do zameldowania (opłata skarbowa w wysokości 17zł. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
  2. dowód osobisty pełnomocnika (lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Od 1 marca 2015r. w sprawach meldunkowych obowiązują nowe formularze zgłoszeniowe. Nowe wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy w Zabrodziu pokój nr 3 lub na stronie internetowej.

Autor: Janina Suchenek Insp. ds. ewidencji ludności i kadr

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zmiany w ewidencji ludności

    Zmiany w ewidencji ludności