Rejestr działalności regulowanej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2016

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zabrodzie są zobowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646 ze zm.). Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwany dalej "rejestrem", prowadzi wójt właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rejestr prowadzony jest w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych,

w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 570 ze zm.). W rejestrze zamieszcza się:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
 • numer rejestrowy.

Rejestr działalności regulowanej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem organu, który prowadzi rejestr. Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia wpisu. Wpis do rejestru może być wykreślony wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez ustawę. Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

 WPIS DO REJESTRU

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej jest zobowiązany spełniać warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 122).

Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy oraz po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wysokość opłaty skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.):

50 zł – za dokonanie wpisu do rejestru;

25 zł – za dokonanie zmiany we wpisie do rejestru dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności (tj. 50% stawki określonej od wpisu)

17 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Wójt dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy. Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Ponadto, przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w wyżej wskazanym terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

ZMIANA DANYCH WPISANYCH DO REJESTRU

W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru.

ODMOWA WPISU DO REJESTRU

W drodze decyzji administracyjnej odmawia się wpisu do rejestru w następujących przypadkach:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej wpisem;
 • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku

WYKREŚLENIE Z REJESTRU

Wykreślenie z rejestru następuje w  przypadku gdy:

 1. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 2. stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
 3. stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 4. stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1a-1c oraz art. 9l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 5. przedsiębiorca, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i nie świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w pkt. 2-5 następuje w drodze decyzji.

Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem.

ZAKAZ WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ WPISEM

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, gdy:

 1. przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnianiu warunków wykonywania działalności niezgodne ze stanem faktycznym;
 2. przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
 3. stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.

Decyzja o zakazie wykonywania działalności podlega natychmiastowemu wykonaniu. W przypadku wydania takiej decyzji - organ z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze działalności regulowanej.

KONTROLE PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU

Spełnienie przez przedsiębiorcę warunków do wykonywania działalności regulowanej podlega kontroli przez organ prowadzący rejestr.

Do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska. Na wniosek wójta właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy Policji w toku wykonywania czynności kontrolnych.

KARY

Przedsiębiorca, który odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej podlega karze pieniężnej w wysokości 5000zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez wymaganego wpisu do rejestru.