Opłaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2020

Od 1 kwietnia 2020 roku zgodnie z Uchwałą nr XV/115/2020 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 25 lutego 2020r. zostały wprowadzona  NOWA METODA I NOWE STAWKI OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH.

W związku ze zmianą metody wszyscy mieszkańcy są zobowiązani złożyć nowe deklaracje W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wójt wyda decyzję określającą wysokość tej opłaty.

UWAGA! Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane
i odbierane w sposób selektywny wynosi 25,00zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Wójt wyda decyzję określającą  podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 50,00zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z gospodarstw domowych tj. 2% od wysokości opłaty.

Stawka opłaty za I kwartał 2020 roku pozostaje bez zmian.

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie w terminach:

  1. za I kwartał do 20 marca danego roku
  2. za II kwartał do 20 czerwca danego roku
  3. za III kwartał do 20 września danego roku
  4. za IV kwartał do 20 listopada danego roku

Opłatę można uiścić bezpośrednio w punkcie kasowym w urzędzie (bez dodatkowych opłat) lub przelewem na konto 25 89310003 0323 8956 2000 0207
(konto wyłącznie na opłaty za odpady komunalne)

W przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie, Wójt wszczyna postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie