Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2021

Wójt Gminy Zabrodzie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w zakresie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Zabrodzie.

Usługa swoim zakresem obejmuje m.in. identyfikację obszarów potencjalnego ryzyka
i dokonanie ich analizy, opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego, przeprowadzenie zadań audytowych zgodnie z planem audytu, podejmowanie czynności doradczych, przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu, prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.

Niezbędne wymagania:

  1. posiadanie uprawnienia audytora wewnętrznego, o którym mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; w przypadku innych podmiotów - zatrudnianie do prowadzenia audytów wewnętrznych osoby lub osób spełniających warunki określone w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
  2. posiadanie doświadczenia w realizacji usługi audytowej - przeprowadzenie co najmniej dwóch zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych (referencje, rekomendacje).w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę złożenia oferty.

Złożone oferty powinny zawierać

  • imię, nazwisko i adres w przypadku osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub nazwę wykonawcy i siedzibę firmy,
    nr NIP, REGON – w przypadku innych podmiotów,
  • numer telefonu,
  • określenie wysokości miesięcznego wynagrodzenia za oferowaną usługę.

Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną.

Do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo do reprezentowania, określające zakres umocowania jeśli dotyczy.

Termin złożenia ofert: do 22.03.2021 r.

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres urzad@zabrodzie.pl , poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy w Zabrodziu ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie.

Dokumenty składane e-mailem muszą być podpisane przez upoważnione osoby i zeskanowane;

Dokumenty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy bez wskazywania przyczyny.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str.1), informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Zabrodzie z siedzibą ul.Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: adres e-mail ochronadanych@zabrodzie.pl Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań przez Urząd Gminy- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie powyższego zamówienia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych; Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.));  posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; podanie przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest niezbędne do realizacji, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Państwa dane nie będą przekazywane w sposób zautomatyzowany.