Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2015

  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie - Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Gminy Zabrodzie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na 2 ławników dla potrzeb Sądu Rejonowego w Wyszkowie do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich

  Ustawa prawo o ustroju sądów powszechny stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
  Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci radcowscy,
 5. duchowni,
 6. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 7. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 8. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin : prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli, mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

  Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż przed dniem zgłoszenia:
 1. informacje z informację z Krajowego Rejestru Karnego ( Ministerstwo Sprawiedliwości , ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa ) dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, ze nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, ze nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowi, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

Ponadto należy dołączyć 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.
Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać, po czym wypełnioną złożyć w Urzędzie Gminy w Zabrodziu, ul. WŁ. St. Reymonta 51 w Biurze Obsługi Klienta w godzinach od 8:00 do 16:00.
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zabrodziu - www.zabrodzie.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl.
Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Zabrodziu - tel. 29/7571228.