Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2020/2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 sierpnia 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu informuje, że od dnia  25 sierpnia 2020r. przyjmuje wnioski na pomoc w formie  dożywiania dzieci w szkołach  i przedszkolach  w roku  szkolnym 2020/2021 w okresie od  02 września 2020 do 31 grudnia 2020.                   
Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza: 792,00zł.

Do wniosku o pomoc należy dołączyć:

  • komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, decyzja - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, itp.),
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu, bądź nie posiadaniu gospodarstwa rolnego,  
  • zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej.

Do dochodu rodziny uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej nie wlicza się świadczenia wychowawczego  o którym mowa  w ustawie z dnia 11 lutego  2016r.  o pomocy państwa w wychowaniu  dzieci  (tekst jednolity Dz.U. z 2019  poz. 2407 z późn. zm.)  - tj. świadczenia 500+ .

Bardzo prosimy  rodziców o zgłaszanie się od 25 sierpnia  br. celem rozpoczęcia  akcji dożywiania dzieci od początku roku szkolnego.

K  I  E  R  O  W  N  I  K
GOPS w Zabrodziu
mgr Nina Kacprzuk